Същност на застраховката “Гражданска отговорност на превозвача”

Застраховката “Гражданска Отговорност на превозвача” покрива рисковете, които могат да причинят цялостна или частична повреда на превозваните стоки с товарен автомобил, ремарке или контейнер, собственост на застрахования съгласно законово определената му същност, като превозвач от Международната конвенция за превоз на стоки по шосе(CMR), по нормативния курс на превозвача. Гражданска отговорност се сключва със собственика на превозните средства.Застрахователят срещу платена премия и писмено предложение от застрахования се задължава да покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахования превозвач.

1.Отговорност на застрахователя при застраховка гражданска отговорност.
Застрахователят приема да покрие рисковете, които могат да причинят цялостна или частична липса или повреда на превозваните стоки с товарен автомобил, ремарке или контейнер, собственост на застрахования, съгласно законово определената му отговорност, като превозвач от CMR, по нормалния курс на превоза.Лимитът на отговорност се определя от Международната конвенция за превоз на стоки(CMR)
Застрахователят възстановява извършените разходи на застрахования и покрива всички съдебни разноски във връзка с уреждането на претенциите за обезщетение.

2.Фактори, изключващи покритието при застраховка гражданска отговорност.
Това може да бъде документация, неотговаряща на регламентарните изисквания по Международна конвенция CMR, а някои от рисковете могат да бъдат покрити след предварителна договореност между застрахователя и застрахования срещу заплащане на допълнителна премия.
а) плесен, ферментация, присъщ недостатък, развала, недостатъчна опаковка, електрическа и/или механична повреда, освен ако е причинена от външни фактори, неспазване на температурен режим в хладилните помещения, замърсяване, обичайна загуба на тегло и обем, изпарение на субстанцията, обичайно износване, търговска загуба или закъснение
б) транспорт на живи животни, кожи, бижута, скъпоценни камъни, ценни книжа, съкровищни бонове, актове, марки, облигации, документации и планове, освен при предварителна договореност между застрахователя и застрахования за тарифни ставки.

в) кражба на или от превозното средство и/или ремаркето и/или контейнера, когато превозното средство е оставено без надзор, въпреки, че е било под опеката и грижите на застрахования, освен ако то е паркирано в гараж или ограден паркинг, който е заключен или под постоянно наблюдение
г) загуби,директно причинени от нападение, война, въстания, бунтове, революции, радиация
д) загуби, причинени умшлено или поради груба небржност на застрахования и нарушаване на разпоредбите на международното право по време на транспорт

е) превоз на опасни товари, обявени в Конвенция ARD и такива, които за които застрахованият не е сключил по условията за Конвенция CMR

3.Застрахователна премия
Определя се в процент от стойността на декларираните навла.Обикновено се прилага франшиза в размер на десет процента от всяка една щета.

4.Задължения на застрахования при застраховка гражданска отговорност.
Отговорност на застрахования е да използва само такива превозни средства, които да са собственост на фирмата, технически изправни, и оборудвани със сигнална инсталация срещу кражба; да осигурява водачи в добро здравословно състояние; да положи условия, за да предпази стоките от настъпване на застрахователното събитие.В случай на настъпване на засрахователното събитите застрахованият е длъжен незабавно да уведоми застрахователя и да вземе всички мерки за предотвратяване или ограничаване на щетата.
Застрахованият е длъжен да уведомява застрахователя за евентуални спогодби с други застрахователни институции, онтасящи се до уреждане на претенции преди тяхното подписване.В противен случай тези спогодби нямат сила за застрахователя.
Когато застрахованият умишлено или по груба небрежност не изпълни задълженията си по Общите условия, застрахователят може да откаже изцяло или частично изплащането на застрахователно обезщетение.

5.Прекратяване на застрахователния договор при гражданска отговорност.
Действието на застрахователния договор може да бъде прекратено по всяко време от някоя от страните с 15-дневно предизвестие под формата на препоръчано писмо, адресирано до последния известен адрес на застрахования или на застрахователя.Ако застрахователят получи такова известие може да задържи по-голямата от изчислената полагаща се премия за съответния срок.

Разгледайте още: Автокаско

Публикувано в Застраховка | С етикет ,

Застраховка гражданска отговорност

1.1. Общи бележки. Застраховката гражданска отговорност (ЗГО) е уредена в чл. 405 – 409 ТЗ. Тя може да бъде договорна и задължителна. Най-честият пример е задължителна ЗГО за собствениците на МПС.
1) Предмет на закрила е имуществото на застрахования като цяло, а рискът, който се покрива е опасността от възникване на задължение за обезщетение в тежест на застрахования при непозволено увреждане.
2) За разлика от имуществените застраховки гражданска отговорност покрива всякакви вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи (става дума за вреди причинени на 3тото лице).
3) Застрахователното събитие е извършването на деликт от застрахования – чл. 45 ЗЗД, но и 49 и 50 (Според Кацарски ЗГО покрива всички състави на деликтна отговорност).
4) При ЗГО не се говори и не съществува понятие застрахователна стойност и не е възможно под и надзастраховане.

5) Задължението на застрахователя е за плащане на застрахователната сума. Особеност е, че вземането на застрахования за застрахователната сума не подлежи на принудително изпълнение (то е несеквестируемо).
5) Давността при тази застраховка е 5 години (при всички останали застраховки – 3 г.)
1.2. Действие на договора за Гражданска отговорност – съществуват 3 типа отношения:
1) Отношения между застрахования и 3тото увредено лице. За да възникне задължението на застрахователя за плащане на застрахователната сума трябва да има деликт и да е възникнало вземане на 3тото лице за вреди, причинени от деликт. Тъй като отношенията между застрахования и 3тото лице рефлектират и в отношенията между застрахования и застрахователя (тъй като 3тото лице има пряк иск срещу застрахователя), законът изисква ако се постигне спогодба между застрахования и 3тото лице или застрахования признае задължението, тези действия да имат значение за застрахователя само ако той ги одобри (тъй като съществуват възможности за симулация).
2) Отношения между застрахования и застрахователя. Застрахования има задължение за уведомяване в 7дневен срок от настъпване на застрахователното събитие. В същият срок е длъжен да уведоми застрахователя ако срещу него е предявен иск, както и за плащания, които е извършил на 3тото увредено лице. Ако срещу застрахования се предяви иск от 3тото лице, застрахования е длъжен да привлече застрахователя в процеса, за да може последния да направи своите възражения или да одобри спогодбата или признаването на задължението от страна на застрахования. Ако застрахования е платил на 3тото лице той има право да иска плащане от застрахователя.
3) Отношения между 3тото лице и застрахователя. Характерно е, че увредения има пряк иск към застрахователя, т.е. може, без да е предявил претенция към делинквента да се обърне към застрахователя. На свой ред застрахователя може да противопостави на 3тото лице възражения, които произтичат от застрахователния договор, както и възражения на застрахования  към 3тото лице. Единственото възражение, което не може да прави е това по чл. 389, защото в противен случай застрахователят ще може да бави необосновано плащането като изисква нови и нови документи. Застрахователят отговаря пряко към 3тото лице дори когато застрахования е действал умишлено. В тази хипотеза той има регресно вземане към застрахования. Това е така защото застрахователя покрива само вреди причинени при небрежен деликт.
Това е хипотеза на неистинска солидарност – 3тото лице има пряк иск не само към делинквента, но и към застрахователя. Ако застрахователят плати обаче той няма регрес към застрахования, защото последният си е плащал застрахователните вноски. Застрахованият обаче има регрес към застрахователя, защото идеята на застраховката е да не плаща той. Застрахователят има регрес към застрахования само когато последният е действал умишлено.

Публикувано в Застраховка | С етикет , ,