Същност на застраховката “Гражданска отговорност на превозвача”

Застраховката “Гражданска Отговорност на превозвача” покрива рисковете, които могат да причинят цялостна или частична повреда на превозваните стоки с товарен автомобил, ремарке или контейнер, собственост на застрахования съгласно законово определената му същност, като превозвач от Международната конвенция за превоз на стоки по шосе(CMR), по нормативния курс на превозвача. Гражданска отговорност се сключва със собственика на превозните средства.Застрахователят срещу платена премия и писмено предложение от застрахования се задължава да покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахования превозвач.

1.Отговорност на застрахователя при застраховка гражданска отговорност.
Застрахователят приема да покрие рисковете, които могат да причинят цялостна или частична липса или повреда на превозваните стоки с товарен автомобил, ремарке или контейнер, собственост на застрахования, съгласно законово определената му отговорност, като превозвач от CMR, по нормалния курс на превоза.Лимитът на отговорност се определя от Международната конвенция за превоз на стоки(CMR)
Застрахователят възстановява извършените разходи на застрахования и покрива всички съдебни разноски във връзка с уреждането на претенциите за обезщетение.

2.Фактори, изключващи покритието при застраховка гражданска отговорност.
Това може да бъде документация, неотговаряща на регламентарните изисквания по Международна конвенция CMR, а някои от рисковете могат да бъдат покрити след предварителна договореност между застрахователя и застрахования срещу заплащане на допълнителна премия.
а) плесен, ферментация, присъщ недостатък, развала, недостатъчна опаковка, електрическа и/или механична повреда, освен ако е причинена от външни фактори, неспазване на температурен режим в хладилните помещения, замърсяване, обичайна загуба на тегло и обем, изпарение на субстанцията, обичайно износване, търговска загуба или закъснение
б) транспорт на живи животни, кожи, бижута, скъпоценни камъни, ценни книжа, съкровищни бонове, актове, марки, облигации, документации и планове, освен при предварителна договореност между застрахователя и застрахования за тарифни ставки.

в) кражба на или от превозното средство и/или ремаркето и/или контейнера, когато превозното средство е оставено без надзор, въпреки, че е било под опеката и грижите на застрахования, освен ако то е паркирано в гараж или ограден паркинг, който е заключен или под постоянно наблюдение
г) загуби,директно причинени от нападение, война, въстания, бунтове, революции, радиация
д) загуби, причинени умшлено или поради груба небржност на застрахования и нарушаване на разпоредбите на международното право по време на транспорт

е) превоз на опасни товари, обявени в Конвенция ARD и такива, които за които застрахованият не е сключил по условията за Конвенция CMR

3.Застрахователна премия
Определя се в процент от стойността на декларираните навла.Обикновено се прилага франшиза в размер на десет процента от всяка една щета.

4.Задължения на застрахования при застраховка гражданска отговорност.
Отговорност на застрахования е да използва само такива превозни средства, които да са собственост на фирмата, технически изправни, и оборудвани със сигнална инсталация срещу кражба; да осигурява водачи в добро здравословно състояние; да положи условия, за да предпази стоките от настъпване на застрахователното събитие.В случай на настъпване на засрахователното събитите застрахованият е длъжен незабавно да уведоми застрахователя и да вземе всички мерки за предотвратяване или ограничаване на щетата.
Застрахованият е длъжен да уведомява застрахователя за евентуални спогодби с други застрахователни институции, онтасящи се до уреждане на претенции преди тяхното подписване.В противен случай тези спогодби нямат сила за застрахователя.
Когато застрахованият умишлено или по груба небрежност не изпълни задълженията си по Общите условия, застрахователят може да откаже изцяло или частично изплащането на застрахователно обезщетение.

5.Прекратяване на застрахователния договор при гражданска отговорност.
Действието на застрахователния договор може да бъде прекратено по всяко време от някоя от страните с 15-дневно предизвестие под формата на препоръчано писмо, адресирано до последния известен адрес на застрахования или на застрахователя.Ако застрахователят получи такова известие може да задържи по-голямата от изчислената полагаща се премия за съответния срок.

Разгледайте още: Автокаско

About chessbg

Ами аз съм един интересен човек :)
Публикувано на Застраховка и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.